Savaqkonceptet

Savaq är en patenterad lösning som är framtagen för att erbjuda en resurseffektiv, enkel, skötsel- och underhållsfri lösning på dagvatten- och bevattningsproblematiken och kombinerar på ett unikt sätt lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten med bevattning. Kopplat till dagvattnet lokalt via stuprör, brunnar eller på annat sätt, så erbjuder Savaq den unika kombinationen av fördröjning av dagvatten lokalt och bevattning, vilket ger en i stort sett skötsel- och underhållsfri, resurseffektiv samt kostnadsbesparande dagvattenhantering. Savaq kan dessutom med fördel kombineras med andra föröjningsteknologier vid stora flöden. Teknologin kompletteras med tekniska brunnslösningar för att volymreglera flödet, för att hålla borta saltkontaminerat vatten samt för att lyfta vatten till högre liggande grönska utan att använda pump.

Savaq är en LOD-hanterande produkt som använder dagvattnet direkt i närområdet och som innebär en riktigt bra möjlighet för fastighetsägaren att lösa dagvattenfrågan helt eller delvis på den egna fastigheten. Produkten består av ett sektionerat, rörbaserat system för kapillär bevattning av grönytor av varierande slag. Systemet sammankopplas med dagvattnet för att helt eller delvis ta hand om de volymer vatten som uppstår på tak, platta ytor, asfaltsytor, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Savaq fungerar utan tryck och installeras plant eller i fallande lutning. Vid installationer där takvatten används erbjuder konceptet tilläggsteknik som gör att vatten kan lyftas till högre liggande grönytor utan pumpar.

Huvudprincipen innebär att man tar vara på dagvattnet lokalt genom att fylla systemet för att därefter vid fullt system eller stora flöden låta överskottet föras vidare till annan placering eller annat sätt att hantera stora volymer vatten. Dagvattenhanteringen kan mycket väl påbörjas redan på taknivå i form av grönytor av olika slag eller på terrasser i olika nivåer, likväl som i markplan.