Anvisningar AMA

För PDF med principritningar och allmänna anvisningar KLICKA HÄR
För principritningar i dwg-format KLICKA HÄR
För principritningar här på sidan KLICKA HÄR

Beskrivning

Vårt patenterade produktkoncept Savaq består av: Trycklöst flexibelt och sektionerat rör för varierande lutningar. Systemet är kapillärt självtömmande mot omgivande kapillärt lyftande jordmaterial. Tömningen av systemet sker via veke av tryck- och åldersbeständigt material. Varje rörenhet i systemet tar emot 25 liter/minut. Ingående rör uppfyller SN8 standard. I konceptet ingår ett antal brunnslösningar och lösningar för att lyfta och fördela vatten.

Anläggning av Savaq

Läggningstätheten av Savaq anpassas till växternas behov av vatten. För att förse mer vattenkrävande växter i bredare ytor anläggs systemet med c/c 800 mm. Vid perenna ytor kan avståndet ökas till c/c 1500 mm.

Generellt gäller följande läggningsdjup till rörets överdel:

Sommarplantor 200-400 mm
Perenner 300-500 mm
Buskar och träd 400-800 mm.
Vid blandade ytor rekommenderas generellt ett läggningsdjup på 500 mm rörbotten.
Var kan vi använda denna teknik?

Vi både kan och bör använda den som en del i den flödesbegränsande teknik som regelverken påtalar för nybyggnation av mark och byggnader. Vi kan nyttja den i alla former av grönytor, växtbäddar för träd i gatumiljö, friväxande träd, planteringsytor och gräsbevuxna grönområden. Savaq används med fördel i alla former av bjälklagsytor.

Takträdgårdar på betongbjälklag

Savaq installeras enklast med nivåreglering från dagvattenbrunn eller med manuell fyllning och nivåmarkering i slutet av systemet. Konceptet innehåller ett flertal lösningar för nivåskillnader på bjälklag där vatten kan lyftas till högre nivåer utan pumpteknik. Alla system läggs plant eller i fall. Läggningstätheten anpassas till växternas behov av vatten och behovet av flödesfördröjning, LOD.

Allmänna anvisningar

Projektering anpassas till den aktuella situationen och krav enligt aktuell kod och rubrik i AMA Anläggning 13 och i förekommande fall AMA Hus 14 ska följas. Nedan anges exempel på koder och rubriker som kan vara aktuella.

Jordschakt

Exempel på kod och rubrik är CBB.1 Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta eller CBB.31 Jordschakt för rörledning eller CBB.3112 Jordschakt för dränledning.

Fyllning för ledning

Vid behov av fyllning för ledning anges det under CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M som vid behov kompletteras med aktuell kod och rubrik, till exempel CEC.2112 Ledningsbädd för dränledning och CEC.3112 Kringfyllning för dränledning och CEC.4112 Resterande fyllning för dränledning.

OBS! Koder rörande dräneringsledning är relaterat till Principritning 1 – SAVAQ – montage husnära med dränering. Alla andra fall där projektören planerar installation av dräneringsledningar bör ske i samråd med Terrigio AB.

Fyllning mot byggnad o d

Vid behov av fyllning mot byggnad o d anges detta under CEB.5 Fyllning mot byggnad, bro, mur o d som vid behov kompletteras med aktuell kod och rubrik, till exempel CEB.51 Fyllning mot byggnad.

Dränerande lager

Vid behov av dränerande lager anges detta under CEF.1 Dränerande lager som vid behov kompletteras med aktuell kod och rubrik, till exempel CEF. 1214 Dränerande lager av grus och krossmaterial mot byggnad, behov av vatten.

Vattentäta skikt på utsidan av vägg

Vattentäta skikt anges under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 14.

Växtbädd

Växtbäddsdimensionering, val av växt- och mineraljord anpassas efter växters krav på rotningsbart djup, vatten och näring. Exempel på kod och rubrik är DCL.11 Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord eller DCL.13 Växtbädd typ skelettjord som vid behov kompletteras med aktuell kod och rubrik, till exempel DCL.131 Växtbädd typ skelettjord, nedspolning av jordmaterial. Även DCL.14 Speciella växtbäddar eller DCL.141 Växtbädd på bjälklag eller DCL.143 Växtbädd för perkolations-, infiltrationsmagasin o d kan bli aktuella.

Rörledningar

Exempel på kod och rubrik är PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav eller PBB.53 Ledning av plaströr, dränrör, i ledningsgrav.

Brunnar

Exempel på kod och rubrik är PD BRUNNAR O D I MARK eller PDB.5 Dagvattenbrunn på avloppsledning eller PDY.6 Luftbrunn.

Takträdgårdar på betongbjälklag

Savaq installeras enklast med nivåreglering från dagvattenbrunn eller med manuell fyllning och nivåmarkering i slutet av systemet. Vid omhändertagande av dagvatten (LOD) ges företräde genom ett rensbrunnssystem med överfyllnadsfunktion mot dagvattenbrunn. Alla system läggs plant eller i fall. Läggningstätheten anpassas till växternas behov av vatten eller till önskad fördröjningsvolym. I ytor med porös och starkt dränerad växtjord rekommenderas c/c 400 mm. I växtbäddar med normal fukthållande kapacitet rekommenderas c/c 800 mm.

Sluttande terräng

För läggning i sluttande terräng upp till 36 graders lutning kan mellanrören beställas i kortare längd för att bättre passa den aktuella situationen. Lutningsmatrisen ger en indikation på hur man anpassar sektioneringen av Savaq- systemet vid olika lutningar och anger lämplig maximal längd på mellanröret vid olika lutning. Kombinationer mellan plan läggning och följande sluttande läggning i samma rörlängd fungerar också förutsatt att överbräddning ordnas i slutet av systemet.