Konceptskisser

Savaq är flexibelt och kan användas på många olika sätt som en egen lösning men också som en dellösning kombinerad med andra fördröjningssätt vid stora flöden. Grundkonceptet bygger på att ta vara på regnvattenresurser och att fördröja och använda dessa resurser lokalt. Regnvattnet tas om hand direkt från de högst liggande taknivåerna. Vattnet kan då nyttjas i Savaq för växtkonstruktioner redan på tak i form av växthusinstallationer, utomhusbäddar för grönsaker eller för prydnadsväxter. Det omhändertagna vattnet kan också nyttjas på väg ned i terrasseringar eller i olika formationer i markplan. Med vårt koncept kan vattnet även lyftas till högre belägna växtinstallationer utan pumpar. Vatten från hårdgjorda markytor, såsom parkeringar, vägar och andra plattytor kan också tas tillvara och nyttjas i markplan för att fördröja vattenresurserna.

Nivåskillnader

Vid bäddar med nivåskillnader fylls alltid vattnet på högsta punkt. Detta kan ske antingen direkt från stuprör eller med vår vattenfälla som lyfter vattnet utan pump. Vid nivåskillnaden placeras vår connector (mellanvägg) alldeles innan vattnet förs ned till en lägre nivå. Vid läggning med nivåskillnader krävs att den lägsta nivån bräddar över mot överlopp när Savaq-systemet är fullt. Överloppet kan då vara kopplat till dagvattenledning, flödesbegränsande tank eller annan slutlösning.

Brunt/vintersaltat vatten

Vid användning av vatten från ytor som vintersaltas finns möjligheten att använda vår patenterade flödesbrunn för vinterstängning. Denna kan alltså användas för att säsongsvis styra bort saltat vatten från växtligheten. Vi kan använda brunt vatten i systemet och minskar siltinnehållet i den första kammaren där en inspektionsbrunn lämpligen placeras. Denna kan då sugas rent vart 3-5 år beroende på halten silt i vattenflödet.

Bräddning med svanhals

Vid enkla taklösningar för passerande LOD-vatten kan en enkel svanhalslösning anordnas för passerande vatten. Vattnet pressas då in i Savaq-systemet innan det flödar över till andra lösningar.

Dold lågbrunn

Lågbrunnen (LB) ger möjlighet att helt dölja den vattenfördelande brunnslösningen. Vattenflödet rensas innan tillflöde med lövrenslösning. Vattnet styrs av en vattenledare i sidled för fyllning av Savaq-rören. Överskottsvatten bräddar över i stuprörets förlängning. Stuprörets uppstickande del skall ligga exakt i överkant av Savaq-matningen för att bräddningen skall fungera optimalt, vilket är avgörande för lyckad installation. Lösningen fungerar både med pluggade och öppna Savaq-system.

Ytvattenflöde

Ett planerat område för ytvattenflöde med vattenkrävande växtmaterial kan organiseras så att man tar ned ytvatten i en brunn och därifrån leder det in i Savaq-systemet, som i detta fall blir en extra vattenresurs för att vidmakthålla en fuktälskande grönska i stråk eller fält som är placerade lågt för att kunna leda ytvatten vid större regnmängder och bibehålla växtlighetens frodighet med hjälp av flödesbegränsat vatten i Savaq-systemet.

Växlande markförhållanden

Vid passage från växtyta genom hårdgjorda ytor används transportrör av typen markrör 160 mm, alternativt markrör 110 mm. Savaq-röret kopplas så att sugvekar kommer åt att suga upp även vatten från mellanliggande transportrör.