Hur bevattnar Savaq jorden?

Vatten lyfts kapillärt upp från röret ut genom väven och absorberas sedan av den omkringliggande jorden.

Vad är fördelarna med Savaqs underjordiska bevattningssystem?

Savaq har många fördelar

 • Använder 60-90% mindre vatten än traditionella bevattningssystem
 • Reducerar försaltning
 • Kontrollerar rotzonen (fukt, luft och näring)
 • Reducerar gödselkostnad
 • Avsevärd minskning av underhåll (färre skador då systemet är placerat under jord)
 • Reducerad arbetskostnad (automatisk bevattning som inte behöver förflyttning)
 • Jordytan förblir torr medan rötterna blir bevattnade
 • Reducerad avdunstning, ytavrinning, dränage samt avdunstning pga vind
 • Reducerad mängd ogräs då ytan förblir torr
 • Säker användning av gråvatten och/eller återvunnet vatten
 • Reducerad vattenkostnad
 • Arbetar utan tryck
Vad skiljer Savaq från traditionella underjordiska bevattningssystem?

Savaqs patenterade design fördelar vatten genom att matcha den kapillära mättnaden och bildar därigenom ett jämnt och kontrollerat mönster. Savaqs bevattningssystem sparar vatten genom att tillföra vatten direkt till rotzonen och genom att det bara tillför den mängd som jorden behöver.

Vad behöver jag göra för att underhålla mitt Savaq bevattningssystem?

Systemet självt behöver inget underhåll utan det är bara tilläggsprodukter såsom lövrens och brunnar som kan behöva rengöras.

Kommer rötter att tränga in i min Savaq-produkt?

Forskning och praktiska exempel visar att materialet som används i systemet förhindrar att rotintrång påverkar systemets funktion. Dessutom har 20 års användning av liknande material inte visat på rotintrång då Savaq skapar en konstgjord grundvattennivå.

Har Savaq-systemet några tendenser till att kunna blockeras?

Då eventuell smuts alltid tas bort innan vattnet leds in i systemet så är detta inget problem.

Finns det risk för frostsprängning av systemet?

Nej. Då Savaq endast fylls till cirka 80% är det inget problem.

Hur lång är produktens livslängd?

Savaqs bevattningsprodukter produceras av polyester, polypropylen och polyethylene. Dessa material har nedgrävda en livslängd på minimum 50 år.

Kan Savaq-systemet repareras?

Ja. Om skador på systemet uppkommer kan sektioner bytas ut.

Var kan jag köpa Savaq?

Savaq kan köpas direkt från Terrigio AB (0500-749850, info@savaq.com) eller via partners som är listade på hemsidan.