Användningsområden

Savaq kan användas i många olika miljöer och byggnationer och har många olika användningsområden. Vid installation av Savaq på t.ex bjälklag är det av vikt att poängtera att systemet inte adderar någon vikt. Bilderna ger några exempel på var Savaq kan erbjuda en bra lösning.

Terrigio Inspiration
Torg

Vid torginstallationer kan man använda sig av ytvattnet från torget som leds till en brunn och in under växtytan direkt. Man kan också välja att ta vatten från ett stuprör. Om det skiljer sig i nivå mellan stuprör och växtbädd kan man lyfta vattnet med hjälp av en vattenfälla som monteras i anslutning till stupröret.

Innergård

Savaq kan användas för olika former av innergårdslösningar med utmärkt resultat. Den kan då användas på bjälklag i plant utförande eller i upphöjda bäddar med upplyft vatten med hjälp av en vattenfälla.

Vinterträdgård

I vinterträdgårdar kan man med utmärkt resultat använda dagvatten året runt om stuprören leds inomhus. Vattnet kan med hjälp av inbyggda rensenheter lösa stora delar av vattenförsörjningen i vinterträdgårdarna under förutsättning att takytorna är tillräckliga. Fördelarna inomhus är den sänkta fukthalten med hjälp av kapillärbevattningstekniken, samt de stora besparingar som kan göras av färskvattenåtgången.

Gata

Vellinge kommun har här gjort en sommarplanteringsyta i trafikmiljö med hjälp av Savaqsystemet. Bevattningen är en enkel, snabbmonterad lösning för designade ytor av olika varianter. Savaq läggs här med 80 centimeters mellanrum mellan raderna för att ge en jämn tillförsel. Systemet kan läggas antingen plant eller i fall och monteras smidigt med hjälp av Savaqs monteringsverktyg. För att sedan få en snabb och enkel jordpåfyllning över bevattningen så bör systemet vattenfyllas för att det ska behålla den lutning som förberetts. Den blomstrande bilden visar ytan efter 3 månader.

Park

Nedan ses läggning och resultat i en parkyta. Torra rabattytor med perennplanteringar på cirka 50 m2 försågs med Savaq. Dessa vattnas nu en gång per vecka eller varannan vecka efter behov. Projektet resulterade i en lyckad plantering med snabb etablering.

Plantering

Att nyttja Savaq i växtbäddar av friliggande karaktär är en klart enkel och arbetsbesparande lösning. Savaq kan läggas både plant och i fallande läggning och kan användas i långtidsbäddar likaväl som tillfälliga lösningar som kan återanvändas i nya konstellationer efter behov. I sommarplanteringar bör man lägga Savaq med cc 80. Detta för att de höga kraven på tillgängligt vatten gör att man bör ha snabb tillförsel från Savaq.

Sluttande installation

Savaq kan vid behov läggas i kraftiga lutningar upp till 36 grader med bra funktion. Bäst är naturligtvis om man har möjlighet att installera i olika plan i en växtyta för att nyttja systemets fulla kapacitet. Kombinationer mellan plan läggning och följande sluttande läggning i samma rörlängd fungerar också förutsatt att överbräddning ordnas i slutet av systemet.

Terrassering

En privat kund i Tullinge har delat med sig av sin använding av Savaq. I huset nedan har en av dessa 8 meter långa och 70 centimeter djupa cementbalkonglådor fått fiberduk i grunden för att sedan ha fyllts på med U-jord, lera och pimpsten. I denna jord har Savaq lagts. Därefter har balkonglådan fått nya växter planterade för framtida härlig grönska med enkel kapillär bevattning.

Hängande Trädgårdar

Vid installationer på tak och terrasser där vattnet passerar i enkla lösningar kan även svanhalsmetoden ordnas för att skapa ett inflöde i systemen. Lösningen ger möjlighet till takfotsgrönska som kan hänga ned och tar sitt vatten från en förväntad hyfsat jämn nederbörd. Dock bör man tillse att möjlighet att fylla manuellt kvarstår.

Bevattning manuell påfyllning

Växtbäddar för enbart manuellt påfylld bevattning ger en arbetsbesparing och en jämnare tillväxt än konventionell ovanjordsbevattning. Vid kapillär bevattning får växtligheten en rotmiljö med kapillärt bunden fuktighet, vilket ger kompakta, välväxta plantor och bättre blomrikedom. Savaq har lösningar för att leda fram vatten på olika sätt till växtbäddar via olika typer av brunnar och det är full möjligt att automatisera tillflödet om så önskas. Vid Landvetters busscentral finns 80 m2 ytor av olika karaktär som alla bevattnas med Savaq. Dessa ytor har försetts med både buskar, perenner och bambu i spännande cortenstålsarrangemang samt husnära perennytor mixade med trädplanteringar. Flera av ytorna får inget naturligt regnvatten och Savaq erbjuder här en praktisk lösning av skötsel och sparsam långtidsbevattning.

Upphöjda bäddar

Savaq är en utmärkt produkt att använda både i bevattningshänseende och LOD-mässigt i upphöjda växtbäddar. Med de konceptlösningar som ingår kan vi även lyfta vatten utan pumpteknik till lämplig användningsnivå i högre liggande växtbäddar. Savaq ger en långsam och balanserad vattentillförsel som ger kompakt växtlighet med bättre blomning i blomstrande växtlighet.